Verkoopsvoorwaarden

1. Alle aangeduide prijzen zijn inclusief btw 6% voor levering food.Voor levering food met bediening is het BTW tarief 12% en 21% alcoholische dranken en huurmaterialen. Dit is niet inbegrepen !!!

2. Aangeboden producten zijn vers, maar wij houden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen mits medeweten van de klant, rekening houdend met het seizoen- en marktaanbod.

3. Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na ontvangst.

4. Bij overschrijding van de vooropgestelde termijn zullen nalatigheidsintresten en administratiekosten aangerekend worden. Deze bedragen 12% van het te betalen bedrag met een minimum vanaf 40,00. Verder zal op het alzo verhoogde bedrag, naar rechte en zonder voorafgaande verwittiging, een intrest van 12% per jaar aangerekend worden vanaf de datum van de factuur.

5. Bestellingen dienen ons 10 dagen op voorhand per e-mail op (info@traiteurdienstjackyjaeken.be) meegedeeld te worden, ondertekend “voor akkoord”. Telefonische bestellingen worden op verzoek uitgevoerd, doch alle eventuele vergissingen zijn voor rekening van de klant. De aantallen zijn tot 48 uur op voorhand met een marge van 10% aan te passen.

6. Al het geleverde en gehuurde materiaal dat beschadigd wordt of verloren gaat is ten laste van de klant.

7. Klachten en grieven kan u bekendmaken tijdens of na de activiteit zodoende dat wij ons ter plaatse kunnen vergewissen van uw grieven. Klachten dienen schriftelijk geformuleerd te worden en moeten ons binnen de 24 uur na de activiteit bereiken.Laattijdige en mondelinge klachten worden niet aanvaard.

Onze voorwaarden en prijzen blijven geldig zonder tegenbericht of andere schriftelijke overeenkomst.
Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.

Your party is our challenge!